Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Algemene Bepalingen

Artikel 1.
1.1 Waar in dit reglement wordt gesproken van de bond is daarmee bedoeld de Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen.
1.2 Waar in dit reglement wordt gesproken van statuten zijn daarmee bedoeld de statuten van de bond, zoals die laatstelijk bij besluit van de algemene vergadering zijn vastgesteld.  

Leden - Verenigingen  

Artikel 2.
2.1 Een vereniging, die het lidmaatschap van de bond wenst te verkrijgen, dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij het bondsbestuur.
2.2 Indien een verzoek om toelating tot het lidmaatschap niet de benodigde gegevens bevat, verzoekt het bondsbestuur de vereniging alsnog om inzending van de ontbrekende gegevens.
2.3 Zodra de volledige gegevens zijn ontvangen beslist het bondsbestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering omtrent de toelating tot het lidmaatschap. Indien het bondsbestuur het inwinnen van nog nadere inlichtingen noodzakelijk acht, kan het de beslissing omtrent de toelating tot het lidmaatschap tot een volgende bestuursvergadering aanhouden.

Artikel 3.
Het bondsbestuur zal een vereniging niet tot het lidmaatschap van de bond toelaten:

 1. indien de vereniging niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 6 der statuten;
 2. indien de vereniging in het verleden lid van de bond is geweest, doch uit het lidmaatschap daarvan is ontzet, tenzij de redenen, die destijds tot die ontzetting hebben geleid, geen beletsel voor het lidmaatschap meer kunnen worden geacht en de vereniging vroeger ontstane financiële verplichtingen jegens de bond heeft aangezuiverd;
 3. indien door toelating de belangen en/of de goede naam van de bond zouden worden geschaad of in gevaar gebracht.

Artikel 4.
4.1 Van een besluit van het bondsbestuur tot al dan niet toelating tot het lidmaatschap geeft de secretaris zo spoedig mogelijk kennis aan de vereniging waarbij –ingeval van niet toelating -  de redenen voor die beslissing worden vermeld.
4.2 In geval van toelating zendt de secretaris aan de vereniging een afschrift van de statuten en reglementen van de bond.
4.3 Zodra een lid tot de bond is toegelaten, verkrijgt het de rechten en is het onderworpen aan de verplichtingen uit de statuten en reglementen van de bond voortvloeiende.
4.4 Ingeval van niet toelating kan de vereniging tot ten hoogste een half jaar na ontvangst van de kennisgeving hiertegen schriftelijk in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering, welke daarover in laatste instantie beslist.

Artikel 5.
5.1 Ereleden en erebestuursleden hebben jegens de bond geen verplichtingen tot het betalen van contributie.
5.2 Ereleden en erebestuursleden hebben het recht de algemene vergaderingen van de bond bij te wonen en aldaar het woord te voeren. Zij hebben als zodanig geen stemrecht.
5.3 Aan een erelid of een erebestuurslid kan door de algemene vergadering de titel erevoorzitter of beschermheer worden toegekend.

 

Verplichtingen van de leden  

Artikel 6.
Leden – Verenigingen zijn verplicht:

 1. aan de bond alle gewenst functionele inlichtingen en opgaven te verstrekken;
 2. een lijst van alle verenigingsleden bij te houden, waarop alle gegevens zijn vermeld, die door het bondsbestuur worden verlangd; deze lijst dient jaarlijks uiterlijk op 15 februari te zijn ingediend bij het bondsbestuur; indien een vereniging na door of vanwege het bondsbestuur te zijn aangemaand op 15 maart daaropvolgend zijn ledenlijst nog niet heeft ingediend, dan:
  - wordt voor die vereniging de laatst ingediende ledenlijst gehanteerd plus 10%;
 3. te zorgen dat haar statuten en reglementen geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met de statuten en reglementen van de bond;
 4. de statuten, reglementen en door of namens de bond genomen besluiten na te leven;

Artikel 7.
Leden - natuurlijke personen zijn verplicht:

 1. de statuten, reglementen en door of namens de bond genomen besluiten na te leven;
 2. de belangen van de bond niet te schaden;
 3. desgevraagd volledige en juiste inlichtingen en opgaven omtrent zaken betreffende de bond te verstrekken, zowel mondeling als schriftelijk, aan het bondsbestuur of een daardoor aangewezen persoon.

 

Aanwijzing der afgevaardigden naar de algemene vergadering

Artikel 8.
8.1 Als afgevaardigde kunnen door de leden – verenigingen slechts worden aangewezen natuurlijke personen, welke lid zijn van de vereniging, die zij vertegenwoordigen en geen lid zijn van het bondsbestuur.
8.2 Elke lid-vereniging is verplicht aan de secretaris van de bond schriftelijke opgave te doen van naam en volledig adres van de door het lid aangewezen afgevaardigde.  

Artikel 9.
9.1 De stemgerechtigde afgevaardigde levert daartoe bij het binnenkomen van de vergaderzaal op een daartoe aan te wijzen plaats een door hem en twee bestuursleden getekende volmacht in.
9.2 Deze volmacht zal tegelijk met het bericht tot bijeenroeping van de algemene vergadering aan de leden worden toegezonden. Het lid draagt zorg, dat op de volmacht de naam en de functie van de stemgerechtigde afgevaardigde zijn vermeld en voorts de verdere gegevens, welke blijkens de inhoud van de volmacht worden verlangd.

 

Kascommissie  

Artikel 10.
10.1 De kascommissie bestaat uit tenminste twee personen, afkomstig uit één of meerdere lidverenigingen; zij mogen geen deel uit maken van het bondsbestuur.
10.2 De leden van de kascommissie worden benoemd door de algemene vergadering; zij mogen hoogstens drie jaren van deze commissie deel uit maken met dien verstande, dat ieder jaar 1/2 gedeelte van de commissieleden aftreedt.
10.3 De commissie bepaalt in overleg met de penningmeester op welke wijze zij haar werkzaamheden uitvoert en verslag doet van haar bevindingen.

 

Het bondsbestuur

Artikel 11.
11.1 Het bondsbestuur bepaalt welke taken de leden ervan vervullen in haar midden, in commissies en/of naar buiten, alsmede de inhoud van deze taken, de omvang van de bevoegdheden, de duur van benoeming in en ontslag uit deze taken.
11.2 De namen van de kandidaten voor het bondsbestuur worden vermeld op de agenda van de algemene vergadering, waarin hun verkiezing aan de orde komt.
11.3 Het bondsbestuur is conform de statuten artikel 14.4.II.f zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd tot het maximale bedrag van 5000 EUR tot a) het huren van gebouwen en terreinen voor muziekevenementen en b) het sluiten van overeenkomsten met juryleden.
11.4 Het bondbestuur kan onkosten direct gerelateerd aan werkzaamheden of activiteiten van de bond declareren bij de penningmeester.  

 

Het Dagelijks Bestuur  

Artikel 12.
De secretaris is verantwoordelijk voor het houden der notulen van de algemene vergadering, van de vergaderingen van het bondsbestuur en van het dagelijks bestuur. Tevens is hij verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenlijst, het uitvoeren en bewaren van de briefwisseling van de bond, het beheren van het archief en alle taken hem in de statuten en reglementen van de bond opgedragen.  

Artikel 13.
De penningmeester beheert de geldmiddelen van de bond en belegt deze op de meest gunstige en meest risicoloze wijze. Hij is verantwoordelijk voor de inning van de jaarlijkse bijdrage van de leden en andere aan de bond verschuldigde bedragen. Hij is verplicht van de door hem ontvangen en uitgegeven bedragen nauwkeurig aantekening te doen houden.    

Artikel 14.
Het bondsbestuur kan met machtiging van de algemene vergadering een of meer werknemers in dienst nemen, aan wie nader aan te geven werkzaamheden kunnen worden opgedragen. Zij verrichten hun taak onder leiding en verantwoordelijkheid van de voorzitter en secretaris en voor wat betreft de financiën van de penningmeester.  

Artikel 15.
De vergaderingen van het bondsbestuur en dagelijks bestuur worden door de secretaris in opdracht van de voorzitter bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen; in spoedeisende gevallen kan deze termijn door de voorzitter worden bekort. Bij de oproeping voor de vergadering wordt de agenda gevoegd. Ieder bestuurslid kan de secretaris tot ten hoogste vier dagen voor de vergadering verzoeken een onderwerp op een aanvullende agenda te plaatsen, welke aanvullende agenda tenminste twee dagen voor de bestuursvergadering aan de bestuursleden wordt toegezonden.  

 

Algemene Vergadering  

Artikel 18.
De voorzitter is belast met de handhaving van de orde der algemene vergadering. Hij neemt alle maatregelen die hij daartoe bevorderlijk acht.  

Artikel 19.
Indien de voorzitter van oordeel is, dat over een in behandeling gebracht voorstel genoeg is beraadslaagd, kan hij de beraadslaging sluiten en het voorstel zonodig in stemming brengen.  

 

Stemmingen  

Artikel 20.
20.1 Over de verkiezing of benoeming van personen wordt schriftelijk, over alle andere zaken mondeling gestemd; alle besluiten worden genomen bij een meerderheid der stemmen.
20.2 Indien bij een stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot een tweede vrije stemming overgegaan.
20.3 Is ook bij deze tweede stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan is gekozen die kandidaat, die het hoogste aantal stemmen op zich heeft verenigd. Bij gelijk aantal stemmen beslist het lot.  

 

Slotbepaling.  

Artikel 21.
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur tot de volgende algemene vergadering.  

 

Huishoudelijk Reglement ZHBM 2014